top of page

מרן הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

ראש הישיבה, שר התורה, וגדול פוסקי ההלכה הספרדי בדורנו

החל לשמש כראש ישיבה כבר בגיל 17 בישיבת חב"ד בתוניס, ומאז עד היום העמיד מאות רבנים מורי הוראות בישראל, המכהנים ומשרתים את הציבור בעם ישראל.

 

גאונותו חובקת עולם, החל מעיון עמוק בש"ס ובפסיקת הלכה, בקיאות עצומה בכל נבכי התורה, אך מלבד זאת גם בקי בחוכמות המדע, מתמטיקה, רפואה, אסטרונומיה, היסטוריה, פילוסופיה, שירה, ובלשנות, ועוד. בכל התחומים הללו יש חידושים משלו וכללים שהמציא בכוחות עצמו, מהספרות התורנית הרבנית.

 

מחבר ספרים רבים: סנסן ליאיר (הלכה), דרכי העיון (דרך הלימוד), סולת נקיה, בינה לעיתים (אסטרונומיה וקידוש החודש), ארים נסי ג"ח (חידושי ש"ס) ה' נסי (על ההגדה) ועוד רבים.

 

בכל שנה, קומץ בחורים נבחר שצלחו שלשה מבחנים קשים, זוכים מידי יום ללמוד בשיעורו של גדול הדור מרן ראש הישיבה. הרב יורד מרום גדלו אל רמתם של הבחורים הצעירים ובמשך שנה שלימה מכוון ומדריך אותם בשבילי ההוראה ועיון הש"ס.

 

למרות היותו מגדולי ראשי הישיבות, אינו רואה בזה סתירה למסור שיעורים קבועים גם לציבור כללי, לקרב לברך ולעודד את כל גווני הציבור בעם.

 

הרב מאמין כי כל יהודי באשר הוא, מאמין בה' ובתורתו, הוא חלק בלתי נפרד מהעם הנבחר, ואסור לדחות או להרחיק אותו, אלא רק באהבה להטעים את צוף התורה, ולקרב לאבינו שבשמים.

 

הרב הבטיח כי מי שתורם לישיבה הקדושה, יקבל מהשמים ברכה לפחות פי 10. ההבטחה שנאמרה לפני כארבע שנים, הספיקה ובינתיים נאספו עשרות ומאות סיפורים מאנשי אמת, שהעידו כי ראו ברכה לפחות פי עשר. בתקופת הדינר השנתי של הישיבה מגיעים עובדות מדהימות, וסיפורים מרגשים על תורמים שראו ברכה פי 10 בדיוק, אך לא רק, גם בריאות הצלחה ושפע ברכה רואים בחוש עין בעין. הרב מצדו משתמט וטוען כי זו זכות הישיבה ומייסדיה שעשו הכל לשם שמים ומסרו את נפשם עליה.

bottom of page