top of page

'הילולא רבא דצדיקייא' ההילולא הגדולה בעולם לזכרם של גאוני הדורות, שיום פטירתם חל בשבוע זה. ערב ההילולא נפתח בלימוד משותף ומרומם לעילוי נשמת הרבנים.

מרן הראש"ל זיע"א

רבי אברהם מגוץ הכהן

רבי כלפון משה הכהן

מרן 

איש מצליח

רבי יעקב אבוחצירא

bottom of page