top of page

הרמב"ם | רבנו משה בר מימון

מגדולי האומה וענקי הרוח

 

כ' טבת

הרמב"ם - רבי משה בן מימון זצ"ל

מגדולי הפוסקים בכל הדורות. נגיד, פרשן, פילוסוף ורופא. את תורתו קיבל מאביו ומתלמידו של הרי"ף. בתקופת השמד, גלתה משפחתו וסבלה מנדודים בכמה ארצות עד אשר התיישבה בקהיר שבמצרים. שם שימש כרב וכראש הקהילה עד לפטירתו. תיקן תקנות רבות ולחם בעוז נגד הקראים. חיבורו העיקרי הוא "משנה תורה". נולד בשנת דתתצ"ה (1135) בקורדובה שבספרד, ונפטר בשנת דתתקס"ה (1204) במצרים.

 

| העמוד בבנייה |

bottom of page