top of page

אביר יעקב | האדמו"ר רבי יעקב אבוחצירא

המלומד בניסים קדישא ופרישא מגדולי חכמי מרוקו 

 

הגאון המלוב"ן רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל מגדולי רבני צפון אפריקה. נודע כרב קדוש ובעל מופת. מחיבוריו: "גנזי המלך", "יורו משפטיך ליעקב", ו"מעגלי צדק". נולד בשנת התק"נ (1790) במרוקו, ונפטר בשנת התר"מ (1880) בדמנהור שבמצרים כשהיה בדרכו לארץ ישראל.

 

| העמוד בבנייה |

 

 

bottom of page