top of page

21:54 | 9.12.2021

בדיוק בזמן

מפעים!

כאשר צריכים משהו שיהיה בדיוק אבל בדיוק בזמן אין ספק בכתובת שאליה פונים

עננים אפורים התקדרו בשמיהם של הזוג למשפחת חדאד. אין זאת שלא טובים הם
העננים, הלא גשם ומטר בכנפיהם, אך סוף סוף אפורים ומחשיכים הם.
תקופה חדשה הגיעה, הבית היה צריך שיפוץ דחוף ויסודי, וכל מי שהתעסק בבניה
יודע, כי בזמן הזה החור בכיס רק הולך ומתרחב. כך גם בביתם של בני הזוג החוב
בבנק הצטבר לסכום של 26,000 שקלים, והיה דרוש דחוף לעשות סדר בהוצאות
הבית. הם ישבו וקיצצו בתקציב ההוצאות, ונגשו לערוך סדר גם בתרומות ובהוראות
הקבע לעמותות התורה והחסד. אי"ה- קיוו הזוג, כשהמצב יתייצב נשוב לתרום ונחדש את הוראות הקבע.
את כולם הם ביטלו, הו"ק אחת נשארה, שמאוד היה כואב להם לבטל גם אותה. היתה זאת הו"ק לטובת הישיבה, שלפתע התנגש בפניהם המצב הלחוץ וגדלותה וחשיבותה הרבה של הישיבה זה בזה. הם התלבטו והתלבטו והספק נפשט ע"י מרן ראש הישיבה שליט"א בכבודו ובעצמו. הכיצד? הסכיתו ושמעו.
הזדמן, ומרן ראש הישבה הגיע בכדי לבדוק את כשרותו של המפעל שבאזור מגוריהם.
הם קפצו על המציאה ואצו לשאול את פיו של מרן שליט"א. מרן שמע את הדברים הבין את המצב ואמר: הו"ק לישיבה אף פעם לא תזיק, רק תביא ברכה! אל תבטלו
ותראו שה' ישלח לכם את הכסף ממקום אחר.
אמונת חכמים היתה נטועה עמוק עמוק בליבו של הבעל, ובשלהי היום כששב לביתו
אצר באמתחתו את ברכתו של ראש הישיבה להודיע לבני הבית. הוא נכנס, הדף את הדלת המאובקת מעט משאריות הבניה הוכחה לעבודות היום, ועל השלחן מעטפה מהבנק. מה כבר יכול להיות?! הולכים להגביל לי את האשראי?! המעטפה נפתחה והספקות נפתרו, וגם... הברכה התגשמה!
וזה תוכן המכתב: לכבוד וכו' הגיע מועד פתיחת החסכון שצברתם משנת... סכום
ההפקדה והריביות 26,000 ₪...
בעל המעשה שסיפר את העובדה הזאת, התרגש ואמר: בכלל שכחתי מהתוכנית
הזאת, היא היתה לפני שנים, ולא חשבתי אפילו לברר על זה. אין לי ספק שהתזמון
והסכום המדוייק כבר יועד משמים עוד מזמן פתיחת התוכנית בזכותה של הישיבה,
ומעוצמת ברכתו של מרן.

שיפוץ,

תגיות:

bottom of page